Cảm ơn bạn đã tham gia Chương trình Tạp hóa Cứu trợ Thực phẩm San Jose. Như chúng tôi đã trao đổi trước đây, chương trình khẩn cấp của chúng tôi được tạo ra với sự hợp tác của Thành phố San Jose để hỗ trợ những người có nguy cơ bị COVID-19 gây ra. Khi chương trình tiếp tục kết thúc, ưu tiên cao nhất của chúng tôi là chuẩn bị chuyển đổi bạn sang các dịch vụ thực phẩm thay thế có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn.

Vui lòng trả lời bản khảo sát dưới đây để xác nhận xem bạn hoặc một thành viên trong gia đình của bạn có thể thay mặt bạn lấy hàng tạp hóa hay không. Yêu cầu trả lời trước 5 giờ chiều Chủ nhật, ngày 18 tháng 9.