Chương trình Cứu trợ Lương thực San Jose đã phục vụ cộng đồng San Jose trong gần 2 năm, hỗ trợ những người có nguy cơ cao nhất đối với COVID-19. Khi chương trình đó kết thúc vào ngày 30 tháng 6, Thành phố San Jose đã trao cho chương trình Người phản hồi thực phẩm ngoài lưới điện một khoản tài trợ để tiếp tục hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất bởi COVID-19 không thể tự đi lấy hàng do rủi ro y tế hoặc các vấn đề khác những hạn chế.

Vui lòng hoàn thành đơn đăng ký bên dưới để xác định xem bạn có đủ điều kiện để tiếp tục nhận hàng tạp hóa được giao đến tận nhà của bạn thông qua khoản trợ cấp mới của chúng tôi hay không. Chỉ những người hiện đang tham gia Chương trình Cứu trợ Lương thực San Jose mới đủ điều kiện tham gia vào phần mở rộng chương trình này.