The City of San Jose and Off the Grid are interested in learning more about your experiences with public food programs. Thank you for taking a few minutes to share your experiences so that we can better understand your needs in the future. Happy holidays! 

/// 

La Ciudad de San José y Off the Grid están interesados en aprender más sobre sus experiencias con los programas de alimentos públicos. Gracias por tomarse unos minutos para compartir sus experiencias para que podamos comprender mejor sus necesidades en el futuro. ¡Felices vacaciones! 

/// 

Thành phố San Jose và Off the Grid quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về kinh nghiệm của bạn với các chương trình thực phẩm công cộng. Cảm ơn bạn đã dành vài phút để chia sẻ kinh nghiệm của mình để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn trong tương lai. Những ngày lễ vui vẻ!